นางคมคาย เกรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
นางสอิ้ง อร่ามวานิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจรรยา วงษ์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนารีรัตน์ หลีนุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางผ่องพรรณ บุญนุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชัยประสิทธิ์ เนตรอนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัญชะลี สุภาชัย
ครูชำนาญการ

นางรุ่งนภา แก้วสุวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร ศรีคำไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเบญจมาศ ศรีนวล
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางสาวศรีนวล คงศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนันท์นภัส เผ่ากัน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุเมธ สมาลาวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางวรางคณา ทวีสิงห์
ครู
นางสาวทิพวรรณ ขวัญอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ