นางบุญเกื้อ ชมพานิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
     
นายทองหล่อ ไกรเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางฉวีวรรณ การผลดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกมลรัตน์ พรมสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางดวงเดือน กรมพระพุทธ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชัฏ ชาวห้วยหมาก
ครูชำนาญการ
นางสาววัชิราภรณ์ โตลำมะ
ครูผู้ช่วย
     
 
นางสาวชนัญชิดา พงษ์เทศ
ครู