นายสุนันท์ กลื่นลำดวน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
     
นางสาวพนิดา ศรีฟ้า
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิวัฒน์ สุขสมบูรณ์
ครูชำนาญการ
นางดวงรดา กิจจริตธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางสาวกาญจนา ลาภรวย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางดลฤดี เจตนเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุพัชชา ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
     
 
นางสาวจันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์
ครู