ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
 
นายเกียรติศักดิ์  วชิรบ้านกลาง
หัวหน้าระดับชั้นป 6
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
 
 
     
นางสาวจันทิมา  จงชาญสิทโธ
ครูประจำชั้น ป.6/1
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวศรีนวล  คงศิริ
ครูประจำชั้น ป.6/2

นางชูใจ  โรจนพันธุ์
ครูประจำชั้น ป.6/3
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

     
นางสาวทิพวรรณ  ขวัญอ่อน
ครูประจำชั้น ป.6/4
ครูผู้สอนวิชชาภาษาไทย
นางสาววัชิราภรณ์  โตลำมะ
ครูประจำชั้น ป.6/5
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
นายสุรพล  ศรีนวล
ครูประจำชั้น ป.6/6
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาตร์
     
นางดวงใจ  อวนมิน
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
นางสาวสุพัชชา ประเสริฐ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
สิบเอกชานนท์  การะเวก
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
     
 
นางสาวสมฤทัย  อรัญวาศรี
ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง/อาเซียนศึกษา