ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
 
นางนารีรัตน์  หลีนุกูล
หัวหน้าระดับชั้นป .5
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
 
 
     
นางอัจฉรา  โกพัฒน์ตา
ครูประจำชั้น ป.5/1
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวพจน์พิชชา  เผือกนาค
ครูประจำชั้น ป.5/2
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางดลฤดี  เจตนเสน
ครูประจำชั้น ป.5/4
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์
     
นางกมลรัตน์  พรมสุข
ครูประจำชั้น ป.5/5
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
นายสุเมธ  สมาลาวงษ์
ครูประจำชั้น ป.5/6
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวชนัญชิดา  พงษ์เทศ
ครูประจำชั้น ป.5/7
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
     
นางวิลาวัลย์  กลิ่นลำดวน
ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์
นายประทวน  มาตรวิจิตร
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นายชัฏ  ชาวห้วยหมาก
ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง/อาเซียนศึกษา
     
นายสนม  เจตนเสน
ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
นางสาวยลดา  อุบลดี
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นายนพพล เทียนดำ
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์