ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
 
ว่าที่ร้อยตรีสุนันท์ กลิ่นลำดวน
หัวหน้าระดับชั้นป .4
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
 
 
     
นายชัยประสิทธิ์ เนตรอนงค์
ครูประจำชั้น ป.4/1
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นายสาโรช นิลวงศ์
ครูประจำชั้น ป.4/2
ครูผู้สอนวิชาอังกฤษ
นางสาวปราณี เภาหิงค์
ครูประจำชั้น ป.4/3
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
     
นางเบญจวรรณ ระโหฐาน
ครูประจำชั้น ป.3/4
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวอัศนีย์ เจียมกิจรุ่ง
ครูประจำชั้น ป.4/5
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางนงนุช สุขศิริศักดิ์
ครูประจำชั้น ป.4/6
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
     
นางสาวปารียา  ฟักอินทร์
ครูประจำชั้น ป.4/7
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นายสุรพล  งามสอาด
ครูผู้สอนวิชาสุขศึษาและพลศึกษา
นายสมเกียรติ  ถนอมพล
ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
     
นางญดาภรณ์  นาคโหน
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
นายอำนาจ  โตงาม
ครูผู้สอนวิชาดนตรี
นายวันชนะ  วุฒิวัย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา