ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
 
นางบุญเกื้อ ชมพนิชย์
หัวหน้าระดับชั้นป .3
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
 
 
     
นางสาวศุจีภรณ์  สีทองสุก
ครูประจำชั้น ป.3/1
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวจันทร์ทิพย์  มีแสงพันธ์
ครูประจำชั้น ป.3/2
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์

นางนวลวรีย์  มณีสุวรรณ
ครูประจำชั้น ป.3/3
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
     
นางรุ่งนภา  แก้วสุวรรณ์
ครูประจำชั้น ป.3/4
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวจารุวรรณ  ศิริรัตน์
ครูประจำชั้น ป.3/5
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
นางภรณ์ชนก  คงสว่าง
ครูประจำชั้น ป.3/6
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาตร์
     
นางอรพรรณ  สุขเรือน
ครูประจำชั้น ป.3/7
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นายทองหล่อ ไกรเภา
ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง/อาเซียนศึกษา
นายอภิชาติ ประทุมนันท์
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
     
นายไพฑูรย์ ทองสินธุ์
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา-พละศึกษา
นางจรรยา ทองสินธุ์
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
นางประภาศรี พันธุ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
     
 
นางสาวอภิศรา เปลื้องกระโทก
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาตร์