ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
 
นางเบญจมาศ ศรีนวล
หัวหน้าระดับชั้นป .2และครูประจำชั้น ป.2/5
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์
 
 
     
นางสอิ้ง อร่ามวานิชย์
ครูประจำชั้น ป.2/1
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์
นางสาวสมโภชน์ เชวงภักดีเวทย์
ครูประจำชั้น ป.2/2
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์
นางผ่องพรรณ บุญนุ่ม
ครูประจำชั้น ป.2/3
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์
     
นางสาลี่ ศรีทองอินทร์
ครูประจำชั้น ป.2/4
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์
นางดวงรดา กิจจริตธรรม
ครูประจำชั้น ป.2/6
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์
นางสาวพิม แสงวันทอง
ครูประจำชั้น ป.2/7
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
     
นางสุรีรัตน์ คงเปีย
ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
นางณัฐฐีรา กล่ำแสงใส
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์
นางสาวพัชรี สิงห์โต
ครูผู้สอนวิชาดนตรี
     
นางพรพิมล วชิรบ้านกลาง
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์
 
นายสัมพันธ์ ลือขจร
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์