ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
 
นางสุภาพร ศรีคำไทย
หัวหน้าระดับชั้นป .1และครูประจำชั้น ป .1/3
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์
 
 
     
นางสาวศิริธร สิริทรัพย์ทวี
ครูประจำชั้น ป.1/1
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์
นางสาวอัญชะลี สุภาชัย
ครูประจำชั้น ป.1/2
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์
นางสาวกัณฑิมา ศรีอุดม
ครูประจำชั้น ป.1/4
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์
     
นางวรางคณา ทวีสิงห์
ครูประจำชั้น ป.1/5
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์
นางฉวีวรรณ การผลดี
ครูประจำชั้น ป.1/6

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์
นางสาวกัณณ์พาณี นิคมจารุสกุล
ครูประจำชั้น ป.1/7
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์
     
นางดวงเดือน กรมพระพุทธ
ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง/อาเซียนศึกษา
นายนิวัฒน์ สุขสมบูรณ์
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์
นางสาวหทัยรัตน์ นวมพันธุ์
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
     
 
นางสาวนันทวรรณ ทองทับ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ