นายประมาณ พลสุธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
     
นายสุรพล ศรีนวล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมโภชน์ เชวงภักดีเวทย์
ครูชำนาญการ
นายสุจินต์ บุญเล่า
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางเบญจวรรณ ระโหฐาน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชูใจ โรจนพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาลี่ ศรีทองอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางสาวศิริธร สิริทรัพย์ทวี
ครูชำนาญการ
นางสาวพจน์พิชชา เผือกนาค
ครูชำนาญการ
นางสาวปราณี เภาหิงค์
ครู
     
นางสาวกัณฑิมา  ศรีอุดม
ครู
 
นางภรณ์ชนก คงสว่าง
ครูชำนาญการ