นางวรรณวิมล คงสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย1
     
นางเจริญพร วงศ์ศรีเผือก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุนิษา มาลาวงษ์
ครูชำนาญการ
นางณัฐวดี อิทธิสาร
ครูชำนาญการ

นางรุ่งนภา คชายุทธ
ครูชำนาญการ
นางสาวรัชนก ก่อดิษฐ
ครู