นางธีรนุช เจริญลาภ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย1
     
นางวาทินี โชติทวีวัฒน์
ครูชำนาญการ
นางสาวนลินี ทองวิเศษสุข
ครูชำนาญการ
นางสาวรุ่งเรือง พรหมจันทร์ดา
ครูชำนาญการ

นางอรอุมา ดีหลี
ครูชำนาญการ