นางดวงใจ อวนมิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
     
นางสุรีรัตน์ คงเปีย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจรรยา ทองสินธุ์
ครูชำนาญการ
นางสาวกัณณ์พาณี นิคมจารุสกุล
ครูชำนาญการ
     
นางนวลวรีย์ มณีสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสนม เจตนเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสัมพันธ์ ลือขจร
ครู
     
นางญดาภรณ์ นาคโหน
ครู
 
นายนพพล เทียนดำ
ครู