นางวิสาข์ เจนจินทะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
     
นายสุรพล งามสอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
นายไพฑูรย์ ทองสินธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประทวน มาตรวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
     
 
ส.อ.ชานนท์ การะเวก
ครูชำนาญการพิเศษ