ครูระดับชั้นอนุบาล3
 
 

นางวรรณวิมล คงสกุล
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล3
และครูประจำชั้นอนุบาล3/1

 
 
     
นางรุงนภา คชายุทธ
ครูประจำชั้นอนุบาล3/2

นางณัฐธีรา กล่ำแสงใส
ครูประจำชั้นอนุบาล3/3

นางณัฐวดี อิทธิสาร
ครูประจำชั้นอนุบาล3/4

     
นางเจริญพร วงศ์ศรีเผือก
ครูประจำชั้นอนุบาล3/5
 
 
นางสาวรัชนก ก่อดิษฐ
ครูประจำชั้นอนุบาล3/6