ครูระดับชั้นอนุบาล2
 
 

นางธีรนุช เจริญลาภ
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล2
และครูประจำชั้นอนุบาล2/5

 
 
     
นางวาทินี  โชติทวีวัฒน์
ครูประจำชั้นอนุบาล2/1

นางสาวน้ำทิพย์  เขียนงาม
ครูประจำชั้นอนุบาล2/2

นางสาวนลินี  ทองวิเศษสุข
ครูประจำชั้นอนุบาล2/3

     
นางจำเรียง  วันทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล2/4
 
 
นางอรอุมา ดีหลี
ครูประจำชั้นอนุบาล2/6