นางอัจฉรา โกพัฒน์ตา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
     
นางสาวจันทิมา จงชาญสิทโธ
ครูชำนาญการ
นางสาวพิม แสงวันทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสาโรจน์ นิลวงศ์
ครูชำนาญการ
     
นางสุนีพร ญาติมาก
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมเกียรติ ถนอมพล
ครูชำนาญการ
นางสาวอัศนีย์ เจียมกิจรุ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
     
 
นางสาวจารุวรรณ ศิริรัตน์
ครู