ครูคอมพิวเตอร์ - ครูภาษาอังกฤษ
 
     
นางสาวกาญจนาภา เมืองโพธิ์
ครูคอมพิวเตอร์
นางสาวปุญณิสา เพ็งบุญมา
ครูคอมพิวเตอร์
นางสาวปัณณพร ทองสินธุ์
ครูคอมพิวเตอร์
     
นางสาวอรอนงค์ นันตา
ครูภาษาอังกฤษ
นางสาวธารารัตน์ ฉิมวัย
ครูภาษาอังกฤษ
นางสาวณัฐธิดา แสงจันทร์
ครุภาษาอังกฤษ