นายอภิชาติ ประทุมนันท์
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
     
นางนงนุช สุขศิริศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิลาวัลย์ กลิ่นลำดวน
ครูชำนาญการ
นางหทัยรัตน์ หาดแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางพัชรี สิงห์โต
ครูชำนาญการ
นายอำนาจ โตงาม
ครู