พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
 
     
นางปราณี จันทรวงค์
นางรุ้งเพชร สุดโต
นางกาญจนา ช่างกลึงเหมาะ

นางศิริพร เหว่าด้วง
นางสาวกรรณิกา จำนง
นางสาวนฤมล จันทร์มล

นางสาวอัมพร เสือสังโฆ
นางสาวสมฤดี มีสีดี
นางพูศรี ศรีวิเชียร
     
นางน้ำผึ้ง ทัฬหกรณ์
นางสาวกัญญาภัทร วานิช
นางสาวสุรีรัตน์ คงศิริ