เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 
     
นางสาวสุภาวิณี แก้วบัวดี
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวณพิชญา แต่งงาม
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวไพลิน เจริญพานิชเสรี
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 
นายจักรกฤษณ์ อู่พันธ์
พี่เลี่ยงเด็กพิการ
นางสาวสุนารี วีระวรรณ
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
นางสาวภรณ์ทิพย์ ม่วงน้อย
เจ้าหน้าที่ธุรการ