นายแพทย์นิธิ ประจงการ
นายกสมาคม
         
นายไชยวุฒิ เล็กสมบูรณ์
อุปนายก
 
นางสาวสิรินทร์วดี เลขวัฒ
อุปนายก
 
นายอุดม อมรเศรษฐชัย
เหรัญญิก
         
นายสมศักดิ์ ลิ้มประเสริฐ
งานหารายได้
 
นางสุภาพร ศรีคำไทย
งานทะเบียนและสารบรรณ
 
นางดวงเดือน กรมพระพุทธ
งานประชาสัมพันธ์
         
นายแพทย์อนุพันธ์ หวลบุตตา
กรรมการ
 
นายสุธรรม สู่สุข
กรรมการ
 
นายวิวัฒน์ เจริญการยนต์
กรรมการ
         
นายนที รุ่งเรืองศรี
กรรมการ
 
นายวีระศักดิ์ พรคณาปราชญ์
กรรมการ
 
นางวิภากร สุจิตต์
กรรมการ
         
นายมนัส นพศิริกุล
กรรมการ
 
นายวิเชียร ทรัพย์สุพรรณ
กรรมการ
 
นายสมควร โรจน์สิรวรพัฒน์
กรรมการ
         
นางสาวสุพัชชา ประเสริฐ
กรรมการ
 
นายสมศักดิ์ เจริญพานิชเสรี
กรรมการและเลขานุการ
 
นางอรทัย ทิพเนตร
กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ