นางรัชนี สุจิตต์
ประธานกรรมการ
         
พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิชย์
กรรมการ
 
นางสมถวิล วิศาลโภคะ
กรรมการ
 
นางวรรณดี ลิ้มศรีเจริญ
กรรมการ
         
นางเฉลา อนุกูลวัฒนา
กรรมการ
 
นายเกรียง นักพานิชย์
กรรมการ
 
นายพูลชัย เด่นชัยประดิษฐ์
กรรมการ
         
นายกำจร ศรวราสาสน์
กรรมการ
 
นายสมศักดิ์ เจริญพานิชเสรี
กรรมการและเลขานุการ