นายสมชาย สุจิตต์
ประธานกรรมการฯ
         
พระครูโสภณวีรานุวัฒน์
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
 
นายแพทย์อำนาจ บุญเกิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายธงชัย ลิ้มศรีเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         
นายสุรศักดิ์ สังสรรค์ศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายวัชรินทร์ กบิลพัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายไชยวุฒิ เล็กสมบูรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         
นายทำพร ศรีถัน
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
 
นางวิภากร สุจิตต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายคณิต คงเปีย
กรรมการผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
         
นายพิชิต นุชประไพ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 
นางสาวสิรินทร์วดี เลขวัต
กรรมการผู้แทนชุมชน
 
นายมนัส นพศิริกุล
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
         
นางอรทัย ทิพเนตร
กรรมการผู้แทนครู
 
นายสมศักดิ์ เจริญพานิชเสรี
กรรมการและเลขานุการ