"โรงเรียนสุพรรณภูมิ" ยินดีต้นรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง  

 ห้องเรียนออนไลน์
 
 

 
เริ่มนับ 18 07 2556
แผนที่โรงเรียน

 
 
กิจกรรมที่โรงเรียนสุพรรณภูมิได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตฯ
ไปแข่งต่อระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
รวม 37 กิจกรรม
 
รายการ
รายชื่อนักเรียน
ครูผู้ฝึกซ้อม
ปฐมวัย   2 กิจกรรม
ปั้นดินน้ำมัน 1. เด็กหญิงพัชริดา ศะศิประภา
2. เด็กชายราชัลย์ จินดาวงษ์
3. เด็กหญิงสุวารี วีระวรรณ
1. นางอรอุมา  ดีหลี
2. นางรุ่งนภา  คชายุทธ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1. เด็กหญิงชนานา  เชื่อมาก
2. เด็กหญิงภาวินี  พลายมี
3. เด็กหญิงสุชัญญา  รอดเชียงล้ำ
1. นางณัฐวดี  อิทธิสาร
2. นางสาวรัชนก  ก่อดิษฐ
คอมพิวเตอร์   5 กิจกรรม
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงธนิสรา  เปี่ยมบริบูรณ์
2. เด็กหญิงภัทรมน  ศรีพินิจ
1. นางจรรยา  ทองสินธุ์
2. นางสาวเมธาวี  พันธุ์ศักดิ์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1. เด็กชายธนกฤต  ธุวนนท์สถาน
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  ปิ่นแก้ว
 
1. นายสัมพันธ์  ลือขจร
2. นางญดาภรณ์  นาคโหน
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทศแก้ว
2. เด็กหญิงทิพมน  โบราณราษฎร์
 
1. นางญดาภรณ์  นาคโหน
2. นางดวงใจ  อวนมิน
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงทิพมาศ  โบราณราษฎร์
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  เปลื้องทุกข์
 
1. นางญดาภรณ์  นาคโหน
2. นางดวงใจ  อวนมิน
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1. เด็กชายยศพัฒน์  กิตติวรวัฒน์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายนพพล  เทียนดำ
2. นางสาวชนัญชิดา  พงษ์เทศ
ศิลปะ   9 กิจกรรม
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1. เด็กชายธนกฤต  เรืองผิว
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงธนัญชนก  บุญประเสริฐ 1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงธัชวรรณ  คงคา 1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1. เด็กชายกฤษฏ์  โสฬศ
2. เด็กชายพงศกร  สินจีราพัฒน์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  กำมเชียร
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงพรรณวษา  ปักษากุล 1. นายอำนาจ  โตงาม
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 1. เด็กชายรัชชานนท์  พิณสุวรรณ 1. นางสาวพัชรี  สิงห์โต
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ขอพึ่ง 1. นายอำนาจ  โตงาม
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทำดี
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  ชะวิรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิรมงคลเลิศ
4. เด็กชายต้นกล้า  ล่อซุ่นนี้
5. เด็กหญิงทัตพิชา  ศรีวิเชียร
6. เด็กหญิงธนพร  ชูเอี่ยม
7. เด็กชายนพกร  ศรีสังข์งาม
8. เด็กชายพงสกร  สุขเรือน
9. เด็กชายภูดิศ  ภูมิโพธิ์ศรี
10. เด็กชายภูวนัตถ์  สอนลี
11. เด็กชายรัชชานนท์  พิณสุวรรณ
12. เด็กหญิงวรัทยา  พินิจการ
13. เด็กหญิงวิชญ์ญาพร  สุริย์ฉาย
14. เด็กหญิงศศิธร  เลามนต์
15. เด็กชายไกรวิทย์  สมใจเตียบ
1. นางสาวอรรถยา  เขาถ้ำทอง
2. นางสาวพัชรี  สิงห์โต
3. นายสิงหา  ศรีดีล้วน
4. นายอำนาจ  โตงาม
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงนันชลารัตน์  รอดงาม 1. นายไพฑูรย์  ทองสินธุ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   6 กิจกรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงกชพรรณ  วิทศาสตร์
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  ละดาวัลย์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมใจเตียบ
4. เด็กหญิงปานไพลิน  สุขสอาด
5. เด็กหญิงสุขรรณ์ษา  พระนอนเขต
1. นางนวลวรีย์  มณีสุวรรณ
2. นางสาวปัณณพร  ทองสินธุ์
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกวิสรา  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงณัฎฐยา  บุญมียงค์
3. เด็กหญิงธนภร  บุญศรีวงศ์
4. เด็กหญิงนริดา  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงภารดี  คำจุมพล
1. นางกมลรัตน์  พรมสุข
2. นางนวลวรีย์  มณีสวุรรณ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงปุณณมา  หนูเทศ
1. นางพรพิมล  วชิรบ้านกลาง
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงพีรภรณ์  ไกรวงศ์
1. นายเกียรติศักดิ์  วชิรบ้านกลาง
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1. เด็กชายวรัชญ์สพล  พันธ์รัศมี
2. เด็กหญิงอชิรญา  โพธิ์ทอง
1. นางบุญเกื้อ  ชมพานิชย์
2. นางสาวปัณณพร  ทองสินธุ์
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1. เด็กชายปารเมศ  สงสกุล
2. เด็กหญิงมุนินทสินี  รุจจนเวท 
1. นางฉวีวรรณ  การผลดี
2. นางสาวปัณณพร  ทองสินธุ์
สุขศึกษา และพลศึกษา   1 กิจกรรม
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 1. เด็กชายนิติพล  ประสงค์ยิ่ง
2. เด็กหญิงส้มจีน  แสงสำลี
1. สิบเอกชานนท์  การะเวก
2. นายอนิรุตน์  ภมรพล
ภาษาไทย   5 กิกรรม
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยศรีหา 1. นางสุภาพร  ศรีคำไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงสุพิชญ์นี  เกษแก้วสถาพร 1. นางรุ่งนภา  แก้วสุวรรณ์
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 1. เด็กชายศิลา  อนุกูลวัฒนา 1. นางสาวศุจีภรณ์  สีทองสุก
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันตรี 1. นางนารีรัตน์  หลีนุกูล
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงจิดาภา  หมื่นสุกแสง
2. เด็กชายชนกันต์  ชุ่มอภัย
3. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ราชธานี
1. นางนวลวรีย์  มณีสุวรรณ
2. นางอรพรรณ  สุขเรือน
คณิตศาสตร์   3 กิจกรรม
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกานติมา  จาวสุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  สังข์ชัย
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุรุษชาติ
1. นางสาวปารียา  ฟักอินทร์
2. นางสาวอภิศรา  เปลื้องกระโทก
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 1. เด็กชายชยพล  เชาวนสกุล
2. เด็กชายณัชพล  ศรีนวล
1. นางสาวพจน์พิชชา  เผือกนาค
2. นางสาวปราณี  เภาหิงค์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงจรัชยา  เพ็งแข 1. นางสาวปราณี  เภาหิงค์
วิทยาศาสตร์    4 กิจกรรม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกรศิรินทร์  พาเลิศ
2. เด็กหญิงกันยากร  งามขำ
3. เด็กหญิงธันยณัฐต์  ขลังธรรมเนียม
1. นางดลฤดี  เจตนเสน
2. ว่าที่ร้อยตรีสุนันท์  กลิ่นลำดวน
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงจิราภัทร  กลิ่นธูป
2. เด็กชายพงศกร  พาสาลี
1. นายสนม  เจตนเสน
2. นางดลฤดี  เจตนเสน
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 1. เด็กชายปุญยวัจน์  โพธิ์คำ
2. เด็กชายสุรจักษ์  วิลาวรรณ์
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  มีแสงพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุนันท์  กลิ่นลำดวน
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1. เด็กชายยศธร  ชาวห้วยหมาก
2. เด็กชายศุภวิชญ์  รื่นภาครส
1. นายสนม  เจตนเสน
2. นางดลฤดี  เจตนเสน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   2 กิจกรรม
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 1. เด็กชายกฤษกร  อ่ำสกุล
2. เด็กชายฌาธนัชย์  อุทัยพิบูลย์
3. เด็กชายถิรวุฒิ  แก้วหอมคำ
4. เด็กชายธัญเทพ  อิ่มประเสริฐสุข
5. เด็กชายพรพิพัฒน์  จรูญฐิติวัฒน์
6. เด็กชายอัษฎายุธ  พิทักษ์วงศ์
1. นายเกียรติศักดิ์  วชิรบ้านกลาง
2. นางสาวรัชนี  ทาเหล็ก
3. นางพรพิมล  วชิรบ้านกลาง
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงทอไหมทอง  จุลโพธิ์
2. เด็กหญิงธนพร  โพธิ์ปิ่น
3. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีอำไพ
4. เด็กหญิงธิญดา  ศรีบุญเพ็ง
5. เด็กหญิงบัวบูชา  ศรีสมบุญ
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คงวิเชียร
7. เด็กชายรุ่งโรจน์  กรสกุล
8. เด็กหญิงวิชญาดา  ดอกพุฒซ้อน
9. เด็กหญิงสิริกัญญา  กลั่นเรืองแสง
10. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทรวิเศษ
1. นายประทวน  มาตรวิจิตร
2. สิบเอกชานนท์   การะเวก
     
 
 
 
:::๑๐๐ ปี:ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐:::
 
:::การทำบุญในวันพระเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมนิสัยที่ดีให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ จิตใจผ่องใส บริสุทธิ์ และเป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรม "ธรรมประจำวัน" ของโรงเรียนสุพรรณภูมี:::
 
:::ด.ญ.สุพิชญ์นี เกษแก้วสถาพร นักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสึพรรณบุรี เขต๑ เข้าร่วมแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนวทางPISA ที่ชลบุรี:::
 
:::26 ก.ค. 2560 โรงเรียนสุพรรณภูมิ โดยสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทย มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ที่อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความสามารถของนักเรียนประถมศึกษา บุตรหลานของท่าน ที่มอบให้เราสอน ...:::
 
:::26 ก.ค. 2560 งานอนามัยโรงเรียนสุพรรณภูมิ จัดโครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย กิจกรรมเด็กอนุบาลฟันดี โดย คุณหมอฟัน ใจดี จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และสาธารณสุข สุพรรณบุรี มาจัดอบรมให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ผู้อำนวยการชาญชัย ดาบสมุทร เป็นประธานเปิดการอบรม:::
 
:::25 ก.ค. 2560 คุณเบญจา หลุยเจริญ ผู้ใหญ่ใจดี เห็นความสำคัญของการศึกษา นำเงินทุนการศึกษามามอบให้นักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ สำหรับใช้ในการศึกษา เราชาวสุพรรณภูมิขอขอบคุณท่าน และคณะเป็นอย่างสูง นักเรียนทุกคนจะตั้งใจเรียน และเป็นคนดี:::
 
:::25 ก.ค. 2560 โรงเรียนสุพรรณภูมิรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (SCQA ) ผู้อำนวยการชาญชัย ดาบสมุทร นำทีมงานเสนอกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ได้รับคำชมเชย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ แนะนำพวกเราในครั้งนี้ โดยเฉพาะ ผอ.ประชอบ หลีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง อาจารย์กัลยาณี จิตร์วิริยะ ที่ดูแลให้คำแนะนำจนสำเร็จไปด้วยดี:::
 
:::21 กรกฎาคม 2560 เราชาวสุพรรณภูมิ ได้รับเกียรติจากมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ จำนวน 50 ทุน โดย คุณกัญจนา ศิลปอาชา สืบทอดเจตนารมณ์ของผู้เป็นพ่อ...ที่ลาจากพวกเราไป แต่ความเมตตายังคงอยู่กับพวกเราตลอดไป...
บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติร่วมงาน:::
 
 

 
 
Last update : 20.12.2017

 

     
 
 


  
เทคนิคโททนต์สะอาด

 

 
 
ข่าว การศึกษา"ครูวันดี"