"โรงเรียนสุพรรณภูมิ" ยินดีต้นรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง  

 ห้องเรียนออนไลน์
 
 

 
เริ่มนับ 18 07 2556
แผนที่โรงเรียน

 
 
 
:::๑๐๐ ปี:ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐:::
 
:::การทำบุญในวันพระเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมนิสัยที่ดีให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ จิตใจผ่องใส บริสุทธิ์ และเป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรม "ธรรมประจำวัน" ของโรงเรียนสุพรรณภูมี:::
 
:::ด.ญ.สุพิชญ์นี เกษแก้วสถาพร นักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสึพรรณบุรี เขต๑ เข้าร่วมแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนวทางPISA ที่ชลบุรี:::
 
:::26 ก.ค. 2560 โรงเรียนสุพรรณภูมิ โดยสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทย มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ที่อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความสามารถของนักเรียนประถมศึกษา บุตรหลานของท่าน ที่มอบให้เราสอน ...:::
 
:::26 ก.ค. 2560 งานอนามัยโรงเรียนสุพรรณภูมิ จัดโครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย กิจกรรมเด็กอนุบาลฟันดี โดย คุณหมอฟัน ใจดี จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และสาธารณสุข สุพรรณบุรี มาจัดอบรมให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ผู้อำนวยการชาญชัย ดาบสมุทร เป็นประธานเปิดการอบรม:::
 
:::25 ก.ค. 2560 คุณเบญจา หลุยเจริญ ผู้ใหญ่ใจดี เห็นความสำคัญของการศึกษา นำเงินทุนการศึกษามามอบให้นักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ สำหรับใช้ในการศึกษา เราชาวสุพรรณภูมิขอขอบคุณท่าน และคณะเป็นอย่างสูง นักเรียนทุกคนจะตั้งใจเรียน และเป็นคนดี:::
 
:::25 ก.ค. 2560 โรงเรียนสุพรรณภูมิรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (SCQA ) ผู้อำนวยการชาญชัย ดาบสมุทร นำทีมงานเสนอกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ได้รับคำชมเชย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ แนะนำพวกเราในครั้งนี้ โดยเฉพาะ ผอ.ประชอบ หลีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง อาจารย์กัลยาณี จิตร์วิริยะ ที่ดูแลให้คำแนะนำจนสำเร็จไปด้วยดี:::
 
:::21 กรกฎาคม 2560 เราชาวสุพรรณภูมิ ได้รับเกียรติจากมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ จำนวน 50 ทุน โดย คุณกัญจนา ศิลปอาชา สืบทอดเจตนารมณ์ของผู้เป็นพ่อ...ที่ลาจากพวกเราไป แต่ความเมตตายังคงอยู่กับพวกเราตลอดไป...
บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติร่วมงาน:::
 
 

 
 
Last update : 15.05.2018

 

     
 
 


  
เทคนิคโททนต์สะอาด

 

 
 
ข่าว การศึกษา"ครูวันดี" 

index