ชั้น
***ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560


ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
ชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
ปฐมวัยปีที่ 1
98
98
196
ปฐมวัยปีที่ 2
101
101
207
ประถมศึกษาปีที่ 1
150
133
283
ประถมศึกษาปีที่ 2
160
142
302
ประถมศึกษาปีที่ 3
161
131
292
ประถมศึกษาปีที่ 4
145
162
307
ประถมศึกษาปีที่ 5
144
160
304
ประถมศึกษาปีที่ 6
149
160
309
รวมนักเรียนทั้งหมด
1,108
1,092
2,200