ชั้น
***ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560


ข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6
ห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
22
22
44
ครูจันทิมา จงชาญสิทโธ
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
21
23
44
ครูศรีนวล คงศิริ
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
15
30
45
ครชูใจ โรจนพันธุ์
ประถมศึกษาปีที่ 6/4
15
30
45
ครูทิพวรรณ ขวัญอ่อน
ประถมศึกษาปีที่ 6/5
24
20
44
ครูวัชิราภรณ์ โตลำมะ
ประถมศึกษาปีที่ 6/6
26
18
44
ครูสุรพล ศรีนวล
ประถมศึกษาปีที่ 6/7
26
17
43
ครเกียรติศักดิ์ วชิรบ้านกลาง
รวม
149
160
309