ชั้น
***ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560


ข้อมูลนักเรียนชั้น ป.5
ห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
23
20
43
ครูอัจฉรา โกพัฒน์ตา
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
23
20
43
ครูพจน์พิชชา เผือกนาค
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
16
29
45
ครูนารีรัตน์ หลีนุกูล
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
17
28
45
ครูดลฤดี เจตนเสน
ประถมศึกษาปีที่ 5/5
22
20
42
ครูกมลรัตน์ พรมสุข
ประถมศึกษาปีที่ 5/6
21
22
43
ครูสุเมธ สมาลาวงษ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/7
22
21
43
ครูชนัญชิดา พงษ์เทศ
รวม
144
160
304