ชั้น
***ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560


ข้อมูลนักเรียนชั้น ป.4
ห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
24
21
45
ครูชัยประสิทธิ์ เนตรอนงค์
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
20
22
42
ครูสาโรช นิลวงศ์
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
15
30
45
ครูปราณี เภาหิงค์
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
15
30
45
ครูเบญจวรรณ ระโหฐาน
ประถมศึกษาปีที่ 4/5
24
18
42
ครูอัศนีย์ เจียมกิจรุ่ง
ประถมศึกษาปีที่ 4/6
24
20
44
ครูนงนุช สุขศิริศักดิ์
ประถมศึกษาปีที่ 4/7
23
21
44
ครูปารียา ฟักอินทร์
รวม
145
162
307