ชั้น
***ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560


ข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3
ห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
22
19
41
ครูศุจีภรณ์ สีทองสุก
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
25
17
42
ครูจันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
26
15
41
ครูนวลวรีย์ มณีสุวรรณ
ประถมศึกษาปีที่ 3/4
16
29
45
ครูรุ่งนภา แก้วสุวรรณ์
ประถมศึกษาปีที่ 3/5
23
17
40
ครูจารุวรรณ ศิริรัตน์
ประถมศึกษาปีที่ 3/6
25
16
41
ครูภรณ์ชนก คงสว่าง
ประถมศึกษาปีที่ 3/7
24
18
42
ครูอรพรรณ สุขเรือน
รวม
161
131
292