ชั้น
***ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560ข้อมูลนักเรียนชั้น ป.2
ห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
24
20
44
ครูสอิ้ง อร่ามวาณิชย์
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
23
21
44
ครูสมโภชน์ เชวงภักดีเวทย์
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
23
21
44
ครูผ่องพันธ์ ทองบุญนุ่ม
ประถมศึกษาปีที่ 2/4
24
20
44
ครสาลี่ ศรีทองอินทร์
ประถมศึกษาปีที่ 2/5
22
21
43
ครูเบญจมาศ ศรีนวล
ประถมศึกษาปีที่ 2/6
22
20
42
ครูดวงรดา กิจจริตธรรม
ประถมศึกษาปีที่ 2/7
22
19
41
ครูพิม แสงวันทอง
รวม
160
142
302