ชั้น
***ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560


ข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1
ห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
21
21
42
ครูศิริธร สิริทรัพย์ทวี
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
19
20
39
ครูอัญชะลี สุภาชัย
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
23
18
41
ครสุภาพร ศรีคำไทย
ประถมศึกษาปีที่ 1/4
24
17
41
ครูกัณฑิมา ศรีอุดม
ประถมศึกษาปีที่ 1/5
22
20
42
ครูวรางคนา ทวีสิงห์
ประถมศึกษาปีที่ 1/6
20
18
38
ครูฉวีวรรณ การผลดี
ประถมศึกษาปีที่ 1/7
21
19
40
ครูกัณณ์พาณี นิคมจารุสกุล
รวม
150
133
283