ชั้น
***ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560


ข้อมูลนักเรียนชั้นปฐมวัย 2
ห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
ครูประจำชั้น
ปฐมวัยปีที่ 2/1
16
19
35
ครูวรรณวิมล คงสกุล
ปฐมวัยปีที่ 2/2
16
18
34
ครูรุ่งนภา คชายุทธ
ปฐมวัยปีที่ 2/3
18
17
35
ครณัฐธีรา กล่ำแสงใส
ปฐมวัยปีที่ 2/4
16
17
33
ครูณัฐวดี อิทธิสาร
ปฐมวัยปีที่ 2/5
17
18
35
ครูเจริญพร วงษ์ศรีเผือก
ปฐมวัยปีที่ 2/6
18
17
35
ครูรัชนก ก่อดิษฐ
รวม
101
106
207