ชั้น
***ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560


ข้อมูลนักเรียนชั้นปฐมวัย 1
ห้อง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
ครูประจำชั้น
ปฐมวัยปีที่ 1/1
16
17
33
ครูวาทินี โชติทวีวัฒน์
ปฐมวัยปีที่ 1/2
16
17
33
ครูน้ำทิพย์ เขียนงาม
ปฐมวัยปีที่ 1/3
16
16
32
ครูนลินี ทองวิเศษสุข
ปฐมวัยปีที่ 1/4
16
16
32
ครูจำเรียง วันทอง
ปฐมวัยปีที่ 1/5
17
17
34
ครูธีรนุช เจริญลาภ
ปฐมวัยปีที่ 1/6
17
15
32
ครูอรอุมา ดีหลี
รวม
98
98
196